(CafeF) - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã: CII) lợi nhuận riêng quý III bằng 50% LN lũy kế 9 tháng chủ yếu do sự tăng mạnh của doanh thu tài chính.