Từ ngày 01/07 đến 29/07, do thay đổi cơ cấu đầu tư nên ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC) chỉ mua được 5,500 cp trong tổng 10,000 cp CJC như đã đăng ký trước đó.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Minh Châu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: CJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 79,950 CP (tỷ lệ 4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 85,450 CP (tỷ lệ 4.27%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thay đổi cơ cấu đầu tư
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/07/2013.

Hằng nga

infonet