(VTC News) - H?ng phim n?i ti?ng c?a Hollywood l? Warner Bros v?a tung ra trailer th? hai c?a b? phim bom t?n v? c?u b? tr? m?i kh?ng gi? Peter Pan, trong ?? c? nhi?u c?nh quay ???c th?c hi?n t?i hang ?n, Qu?ng B?nh.

VTC14

V? Nguy?n