Xem màn biểu diễn này, bạn chỉ muốn nhảy bổ vào cho mấy anh nhà võ này biết mặt.