Nam sinh tát tới tấp lên mặt nữ sinh... và còn lấy chân đánh mạnh vào người nữ sinh một cách thật thô bạo!