Đây là một chiêu của "Người sói" Hugh Jackman nhằm khích lệ tinh thần của Michael Fassbender và giúp cho bạn diễn không ngồi lì trong xe kéo giữa các đúp quay.