VinaCorp - Tháng 5/2011 sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 66,88 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư CMC (CMC) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2011. Theo đó, năm 2010 doanh thu của công ty đạt 65,030 tỷ đồng, tăng 15,15% so với thực hiện năm 2009, giảm 7,6 % kế hoạch năm 2010; lợi nhuận sau thuế đạt 8,977 tỷ đồng, giảm 0,64% so với thực hiện năm 2009, tăng 12,22 % so với kế hoạch năm 2010. Năm 2011, công ty dự kiến đạt 75 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 7,7 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty vẫn chưa thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 30,4 tỷ đồng lên 66,880 tỷ đồng vào năm 2011. Theo đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:5 đồng thời chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:7 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trong tháng 5/2011.