Ngày 13/04/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo số 400/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CK: CMV) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/04 và 21/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2011 (1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào tháng 05/2011. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau. (2) Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2010 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 13/05/2011. Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, số 70-72 Đề Thám, TP. Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/05/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Theo HSX