CNT Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2009 như sau:

Tài liệu đính kèm: CNT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2009