Đường thoát không phải là nhỏ nhưng cô gái mới tập xe rất khó khăn để lấy chiếc xe từ bãi đỗ.