Vào thời điểm công tác nghiên cứu lập QH chung Hà Nội mở rộng khởi động, một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là nhà tư vấn sẽ phải đối diện với những thuận lợi...