Con nuôi người có công có được hưởng các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục?

Hỏi: Bà tôi trước năm 1945 tham gia là hội viên phụ nữ dân chủ, vậy có thuộc đối tượng xem xét, công nhận cán bộ lão thành cách mạng hay không?

Trả lời: Điểm 1 Mục I Thông tri số 07-TT/TC ngày 21.3.1979 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng được hưởng chính sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 19.8.1945 có quy định về tiêu chuẩn như sau:

“Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông dương hoặc kết nạp lại trước ngày 19.8.1945; nếu chưa là đảng viên cộng sản thì phải hoạt động trong một tổ chức quần chúng của Đảng và được giao công tác …”

Tại Tiết a Điểm 2 Mục I Thông tri quy định: “hoạt động trong một tổ chức quần chúng của Đảng là kể các hội viên chính thức của những tổ chức bất hợp pháp với địch trong thời kỳ bí mật do Đảng tổ chức và lãnh đạo như: Tự vệ đỏ, Công hội đỏ, Nông hội đỏ, thanh niên dân chủ, thanh niên phản đế, phụ nữ dân chủ, phụ nữ phản đế, các hội cứu quốc (kể cả nhi đồng cứu quốc), các tổ chức trong mặt trận Việt Minh…”

Như vậy trường hợp bà của bạn thuộc diện được xem xét xác nhận cán bộ Lão thành cách mạng.

Hỏi: Tôi được bà Nguyễn Thị A nhận làm con nuôi, đến năm 2000 mẹ nuôi tôi lấy ông Nguyễn Văn B là cán bộ Tiền khởi nghĩa. Vậy tôi có được hưởng chế độ ưu đãi học sinh sinh viên không? (Có quyết định công nhận là con nuôi và tôi ở với bà A từ nhỏ đến giờ).

Trả lời: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân không phân biệt con đẻ hay con nuôi. Tuy nhiên trường hợp của ông (bà) chỉ là con nuôi của bà Nguyễn Thị A nên không thuộc diện được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

PV