Thủ tướng vừa phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 15/11, Thủ tướng có văn bản phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2011 - 2015.

Cụ thể, Nhà nước sẽ tiếp tục giữ 100% vốn 10 doanh nghiệp, trong đó có Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và 9 công ty TNHH 1 thành viên gồm công ty Nhà xuất bản Nông nghiệp, Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông, Lâm nghiệp Hòa Bình, Lâm nghiệp Đông Bắc, Lâm nghiệp Ba Tơ, Lâm nghiệp Sóc Trăng.

Thực hiện cổ phần hóa trong đó Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối đối với 10 doanh nghiệp, trong đó có công ty TNHH 1 thành viên Thuốc thú y Trung ương 2 và 9 công ty mẹ của 9 tổng công ty là Mía đường II, Chăn nuôi, Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vật tư nông nghiệp, Chè Việt Nam, Cơ điện xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi, Rau quả nông sản, Mía đường I, Thủy sản Việt Nam.

Thực hiện cổ phần hóa trong đó Nhà nước không giữ cổ phần chi phối tại 4 công ty TNHH 1 thành viên là Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thủy sản Hạ Long (thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam), Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông (thuộc Tổng công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi), Nông sản thực phẩm Hà Nội (thuộc Tổng công ty Rau quả nông sản).

Ngoài ra, trong năm 2011, Bộ sẽ thực hiện sáp nhập 2 công ty TNHH 1 thành viên là Ván dăm Thái Nguyên và MDF Gia Lai vào Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc và Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8.

Nguồn Chinhphu