ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của 3.576 doanh nghiệp sau khi đã sắp xếp, cổ phần hóa gửi về Bộ Tài chính thì có đến 85% các doanh nghiệp có doanh thu năm sau cao hơn năm trước khi sắp xếp, cổ phần hóa. Gần 90% doanh nghiệp sau khi sắp xếp, cổ phần hóa có lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Bộ Tài chính cho rằng, công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp đã góp phần điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Anh Tú