Kế hoạch cổ phần hóa năm 2008 chỉ đạt 25% kế hoạch với 74/262 doanh nghiệp. So với tỷ lệ 23% của năm 2007 và các năm trước - có thể nói rằng số lượng doanh nghiệp được cổ phần hóa trong năm 2008 là thấp nhất từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tiến trình cổ phần hóa chưa hết trở ngại so với mục tiêu...