Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng công bố chênh lệch quá xa so với số kiểm toán khiến nhà đầu tư hoài nghi về tính minh bạch của kết quả kinh doanh