ND – Giúp người là niềm vui, trở thành truyền thống tốt đẹp của cơ sở Đông y bà Giằng.