Hệ thống ColorRing mới sẽ được S-Fone triển khai từ ngày 1/10/2008 tới.