Giadinh.net - Nhằm tạo lòng tin với bạn gái mới quen, Tương đã tự gắn cho mình cái "mác" cảnh sát hình sự và mượn đồ của bạn gái mang bán...