ICTnews – Lần đầu tiên một danh sách 25 lỗi lập trình nghiêm trọng nhất đã được công bố một cách rộng rãi nhằm giúp các lập trình viên tránh mắc phải trong các phần mềm của họ.