TT - Thật lòng tôi rất nể phục “chất lửa”và cũng rất chia sẻ với nỗi trăn trở của bạn Trần Thoại Uyên, tác giả ý kiến trên. Tôi biết những người trẻ sống có lý tưởng như bạn thường không màng nhiều đến quyền lợi riêng tư, nhưng đến mức lương không đủ sống (để tiếp tục cống hiến) thì thật khó chấp nhận.