Hanoinet - Kết thúc năm 2007, giá trị SXCN trên địa bàn Hà Nội đạt 58.167 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006 và vượt 3,5% so với kế hoạch.