Công nghiệp phụ trợ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công nghiệp hóa, tạo GTGT từ 80 đến 95%. Chính vì vậy, trước tình trạng yếu kém của công nghiệp phụ trợ (CNPT) Việt Nam, nguy cơ nhà đầu tư bỏ đi và nhập siêu gia tăng là rất cao.

Công nghiệp phụ trợ yếu kém: Nhà đầu tư đi, nhập s