(Toquoc)-Tháng 1&2/2009, 39 ngành công nghiệp lớn của Trung Quốc đều từ lãi chuyển thành lỗ.