Ngày 26/3/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 478/UBCK-VP gửi Bộ Công An  về việc phối hợp ngăn chặn, xử lý thông tin tiêu cực về thị trường chứng khoán. Nội dung công văn: