Ngày 14/01/2008, UBCKNN có công văn số 114/UBCK-QLPH liên quan đến một số vấn đề về việc chào bán chứng khoán ra công chúng và công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, theo đó UBCKNN đề nghị: