1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Sơn 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị 3. Mã chứng khoán giao dịch: CTC 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 145.272 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP 6. Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết việc riêng 7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/5/2010 đến ngày 13/7/2010