Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung có thông báo số 85/TB-LEC-TCKT ngày 27/02/2009 về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, theo đó thời gian dự kiến tổ chức đại hội vào lúc 8h ngày 31/3/2009.