Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHRC) thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2008 với nội dung như sau: