Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi lãnh đạo công ty như sau: