Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009: