Ngày 25/03/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco được niêm yết 9.007.500 cổ phiếu trên SGDCK TPHCM. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.