Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

Tài liệu đính kèm: CTG: Nghị quyết Hội đồng Quản trị