Chính phủ đã bãi bỏ quy định yêu cầu Ngân hàng Trung ương (BoC) phải thông qua những khoản chi tiêu lớn hơn 10.000 USD của tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Động thái mới nhất này của Cuba được đưa ra sau cuộc cải tổ chính phủ lớn hồi đầu tháng 3/09 nhằm mục tiêu sắp xếp lại và cải thiện hệ thống chính trị phù hợp với mô hình kinh tế của nước này.