Việc điều chỉnh giá 26 mặt hàng vaccine đã đề nghị chi làm 8 đợt với tỷ lệ điều chỉnh trung bình là 6,32%.