Vở kịch xoay quanh Xóm đàn ông và Xóm đàn bà. Một xóm toàn đàn ông và một xóm toàn đàn bà. Hai xóm này gần nhau nhưng lòng cách trở vì bao nỗi niềm…