DN chỉ được coi là hợp pháp khi huy động vốn của người mua nhà sau khi đã xây dựng xong phần móng. Điều này không hợp lý vì sau khi đã giải phóng được mặt bằng, được duyệt quy hoạch 1/5.000 thì DN đã làm nghĩa vụ với Nhà nước thì DN rất cần được bổ sung vốn để xây dựng hạ tầng dự án.Chi tiết...