Với tình cảnh hàng ngàn chiếc xe chết máy nằm giữa đường cần cứu hộ, thì với tổng cộng chừng 50 xe cứu hộ giao thông hiện có ở Hà Nội, việc cứu hộ trong hoàn cảnh này chỉ như muối bỏ biển.