CTCP Phát triển Đô thị Công Nghiệp Số 2 (HOSE: D2D) quyết định tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2013 với tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 20/09, ngày giao dịch không hưởng quyền 18/09. Ngày thanh toán vào 04/10.

Tài liệu đính kèm:
20130906-D2D-CBTT-NQ-HDQT-vv-TAM-UNG-CO-TUC-6THANG-DAU-2013.pdf

HOSE