(CafeF) - Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 26/3/2009 là 178.722 tỷ đồng.