(PL)- Ngày 11-4, bà Lương Nguyệt Thu, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, cho biết đến thời điểm này, Sở chỉ mới nhận được một hồ sơ xin thành lập công chứng tư.