Việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên nhằm thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; nâng cao trách nhiệm của Giảng viên trong giảng dạy; giúp Giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình cho hoàn thiện hơn