Thời gian thực hiện Dự án bắt đầu từ tháng 11/2011 đến ngày 31/5/2013 tại địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho các cộng đồng ven biển, đầm phá dễ bị tổn thương để chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu các tác động của thiên tai trong thời gian tới, thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân và học sinh, cũng như nâng cao năng lực của cộng đồng, trường học, và các tổ chức liên quan trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Thời gian tới TP Đà Nẵng sẽ đầu tư tăng cường năng lực cho các cộng đồng ven biển, đầm phá dễ bị tổn thương để chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu.

Trước đó, vào ngày 15/11, UBND Thành phố Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng phòng chống và thích ứng với thiên tai cho cộng đồng dễ bị tổn thương vùng duyên hải miền Trung”, do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí 4 tỷ đồng