Từ năm 1999 đến nay, Chương trình 134 đã đầu tư gần 190 tỷ đồng để giải quyết đất ở và đất sản xuất cho trên 10.000 hộ, giải quyết nước sinh hoạt cho trên 16.000 hộ dân…