Để làm một cuộc cách mạng về tiền lương, nhiều ĐBQH cho rằng, điều trước tiên là phải tinh gọn bộ máy hành chính, giảm thủ tục rườm rà và tăng thu ngân sách bằng việc chống thất thoát từ quản lý đất đai và chậm trễ CPH.