SGTT.VN - Câu chuyện về một lịch sử, triết lý, mô hình đại học có những giá trị khai phóng tác động lớn đối với nền đại học thế giới. Humboldt 200 năm cũng là câu chuyện khát vọng của giới trí thức, khoa học về một môi trường nghiên cứu tự do, bình đẳng, lành mạnh cho những phát kiến, sáng tạo, tư tưởng học thuật phát triển. Có nhiều bài nhận định về tình hình của các mô hình giáo dục đại học trong nước, trong khu vực và trên thế giới của những giáo sư, học giả, nhà khoa học danh tiếng: Ngô Bảo Châu, Cao Huy Thuần, Pierre Darriulat, Hoàng Tụy, Phạm Xuân Yêm, Bùi Văn Nam Sơn, Lâm Quang Thiệp, Nguyễn Văn Hiệu, Trương Văn Tân, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hữu Dũng, và một số học giả của các đại học danh tiếng. Sách có dạng kỷ yếu, song là tài liệu quý cho những ai quan tâm đến giáo dục và môi trường khoa học đại học. (Nhiều tác giả, NXB Tri Thức, 820 trang, 165.000 đồng, 2011)