Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa X gồm 33 người; Ban Thường vụ gồm 11 người.