Ông Trương Bi, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh sẽ cấp 150 bộ cồng chiêng cho nhà văn hóa các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn, theo Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa cồng chiêng của tỉnh.