Từ năm 2002 đến nay, các công ty, nông trường và nhiều hộ đồng bào dân tộc sản xuất kinh doanh cà phê ở tỉnh Đắk Lắk đã chuyển đổi 900ha cà phê năng suất kém sang trồng ca cao.