Theo quy hoạch mạng lưới cấp nước của Hà Nội, hiện mỗi năm Thủ đô thiếu khoảng 200.000 m3, trong khi nước sông Đà được “dẫn” về hơn một năm qua vẫn nằm ở đường ống chính.